Budowa naszych garaży w większości przypadków nie będzie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie dokonania zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miasta.

Nasze garaże zostały zaprojektowane jako budynki jednokondygnacyjne, wolnostojące, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35m2 więc zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego należą do grupy obiektów, których budowa może być realizowana bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Poniżej opisano procedurę dokonywania zgłoszenia lub (w razie potrzeby) procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę będzie miała miejsce np. w przypadku gdy sąsiednia działka (działki) zostaną objęte tzw. obszarem oddziaływania obiektu czyli gdy nasz garaż będzie zlokalizowany bliżej niż 3m ścianą bez okien i drzwi od granicy z sąsiednią działką. W takim przypadku właściciel sąsiedniej działki staje się stroną w postępowaniu administracyjnym.

Każdorazowo bez względu na procedurę wybór rodzaju garażu powinien być poprzedzony analizą zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. MPZP) lub uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy (tzw. DWZ). MPZP oraz DWZ określają jakiego rodzaju obiekty możemy wznieść na naszej działce (np. budynek garażowy, gospodarczy) oraz jakie mogą być gabaryty tych obiektów (np. wysokość czy ukształtowanie połaci dachowych: dachy jedno, dwu lub wielospadowe). Posiadamy szeroką ofertę garaży więc zapewne bez względu na ustalenia zawarte w MPZP lub DWZ znajdziecie Państwo u nas obiekt, który będzie spełnia określone kryteria.

Procedura zgłoszenia (podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2):

 1. Zgłoszenia dokonuje się we właściwym wydziale w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miasta (najczęściej w Wydziale Architektury i Budownictwa).
 2. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić druk zgłoszenia dostępny zazwyczaj na stronie internetowej Starostwa lub Urzędu Miasta.
 3. Do druku zgłoszenia należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk oświadczenia dostępny zazwyczaj na stronie internetowej Starostwa lub Urzędu Miasta
  • szkice i rysunki wraz z opisem garażu, które zostaną Państwu przekazane przez nas po dokonaniu zakupu garażu,
  • kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją garażu. Kopię mapy można pobrać z zasobu geodezyjnego w lokalnym Wydziale Geodezji, a lokalizację zaznaczyć samodzielnie opisując wymiary garażu (długość i szerokość) oraz odległości od granic i istniejących budynków,
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo lub Urząd Miasta ma 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Jeżeli w przeciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu to można rozpocząć budowę garażu (jest to tzw. „milcząca zgoda organu”).

Procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 33 ust. 2):

 1. Należy zlecić wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych uprawnionemu geodecie.
 2. Następnie należy udać się do biura projektów i zlecić projektantowi z uprawnieniami budowlanymi opracowanie projektu budowlanego, czyli dokonania tzw. adaptacji projektu typowego, który otrzymacie Państwo od nas po dokonaniu zakupu garażu. Projektant w ramach opracowania sporządzi także projekt zagospodarowania działki na mapach opracowanych wcześniej przez geodetę.
 3. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę , do którego należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk oświadczenia dostępny zazwyczaj na stronie internetowej Starostwa lub Urzędu Miasta
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego opracowane przez lokalnego projektanta (patrz pkt 2),
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy.
 4. Po złożeniu wniosku Starostwo lub Urząd Miasta ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zazwyczaj jest to ok. 30 dni).
 5. Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy zarejestrować dziennik budowy, powołać kierownika budowy i zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Nasze garaże zostały zaprojektowane przez zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe co jest gwarantem ich trwałości i bezpieczeństwa.